**การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ**
A Comparative Achievement between Thai Communication and Searching Programmed Lesson Th 43201 Method and Conservative Method in Mathayom Suksa 6 Bangpleeratbamrung School Bangplee Samutprakarn
__**Rungsun Klinkaeo**__
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 43201 ระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพิ่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 72 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 36 คน เรียนวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 36 คน เรียนวิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/85.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จ-รูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT

The purposes of this research were to comparative achievement between Thai ommunication and searching programmed lesson Th 43201 method and conservative method.Research population was equally divided into an experimental and a control group for purposes of investigation. The experimental group consisted of 36 students studied the Thai communication and searching programmed lesson Th 43201. Research tool was an academic achievement test having an efficiency level of 82.50/85.00. The data was analyzed using the t-test technique.The findings indicate that the academic achievement of those studying the Thai by means of the Thai communication and searching programmed lesson Th 43201 method had a higher level of academic achievement at the statistically significant level of 0.05 than those studying the Thai in the traditional classroom conservative method.
Key word: Thai Communication and Searching Programmed Lesson Th 43201
E-mail address: rungsun__k@hotmail.com

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 728/2 ถนนพระรามที่ 4 หลังวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Buddhajak Wittaya School 728/2 Praram 4 Sipraya Bangrak Thailand 10500

คำนำ
งานวิจัย บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิธีการสอนอีกแบบซึ่งบทเรียนที่เรียนด้วยตนเองส่วนหนึ่ง และเรียนกับครูผู้สอนส่วนหนึ่ง กิจกรรมแต่ละบทเรียนมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี นอกจากความรู้ ความจำ ความเข้าใจ เนื้อเรื่องแล้ว ยังมุ่งให้นักเรียนใช้ความคิดและวิจารณญาณ ตลอดจนใช้ทักษะต่าง ๆ สัมพันธ์กัน
จัดกิจกรรมวัดผลการเรียนรู้จำแนกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังและทักษะต่าง ๆ ตามแนวการและการประเมินผลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน แต่ละบทเรียนได้เฉลยและวางแนวพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องไว้ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนผู้สนใจไม่มากก็น้อย ให้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ความร่วมมือทุกท่านในการจัดทำไว้ ณ โอกาสนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้น 43201
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีกาสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
การสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์-บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนวิธีการวิจัย ดังนี้
1. การออกแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4. การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43201 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองจริง (experimental designs) ชนิด Posttest only control groups design ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธี การ-สอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ถึง 17 มีนาคม 2548 โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 18 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 สัปดาห์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows
วิจารณ์
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
มาตรฐานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่สมบูรณ์ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือนอกเวลาไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ตำรา คู่มือครูไม่ทันสมัย นักเรียนเรียนรู้ช้า นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียนไม่ได้ ความสามารถไม่สามารถทบทวนได้ สอนซ่อมเสริมไม่ถูกต้อง ครูเป็นผู้ควบคุมการเรียนของนักเรียน ครูเป็นผู้ดำเนินการเสียเอง เป็นผู้ป้อนความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นผู้กำหนดว่านักเรียนควรรู้อะไร ควรเรียนอะไร จุดอ่อนคือครูบังคับให้ทุกคนต้องเรียนรู้ในอัตราความสามารถที่เท่ากันด้วยวิธีเดียวกัน ตัดสินใจให้นักเรียนเองทุกอย่างว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร
ภาษาเป็นวัฒนธรรมผูกพันความเป็นชาติ ภาษาจึงมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสังคมและประเทศชาติ (ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2523, หน้า 2-3) กล่าวว่าชาติต้องมีภาษาของตนเอง การขาดภาษาเป็นการขาดเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่ง ความจำเป็นที่แท้จริงคือการมีภาษาที่สื่อสารได้สะดวกกันทั้งชาติ ดังนั้น การสอนภาษาของชาติจึงควรได้รับความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในวงการ-ศึกษา การสอนภาษาไทยให้ได้ผลดี ผู้สอนต้องปูพื้นฐานในด้านทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นเครื่องให้ นัก-เรียนใช้ภาษาได้ถูกต้องตามที่เรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเมื่อนักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ถือว่าผู้สอนนั้นประสบความสำเร็จในการสอนภาษา Andreas (1960, p. 339) ให้ข้อคิดเห็นว่า การใช้ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งวุฒิภาวะและประสบการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงมีหน้าที่สอนให้นักเรียนมีความรู้ความ-สามารถทางภาษาไทยจนนำไปศึกษาวิชาแขนงต่าง ๆ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในสาขาวิทยาการอื่น ๆ และนำไปประกอบอาชีพได้ (สนม ครุฑเมือง, 2521, หน้า 3) ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความเป็นนามธรรมมีสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณต้องศึกษาไปตามลำดับอย่างมีกระบวนการ โดยที่นักเรียนจะต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานจึงจะโยงไปยังทักษะที่สูงกว่าต่อไป ในการสอนภาษาไทย พบว่านักเรียนมีความยุ่งยากมีปัญหาในการเรียน ยังมีความคิดเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมทำให้เกิดความสับสนในการเรียนวิชาภาษาไทย ปัญหาของนักเรียนดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็นลำดับขั้น มิฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะเป็นผลทำให้พื้นฐานทางวิชาภาษาไทยของนักเรียนล้มเหลว และจะเป็นผลในการเรียนระดับสูงต่อไป ดังนั้น ในการสอนวิชาภาษาไทย ถ้านักเรียนไม่มีทักษะทางภาษา อาจจะส่งผลไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความล้มเหลวในการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา โดยทั่วไปพบสาเหตุมาจากวิธีการสอนของครู ส่วนใหญ่ยังยึดการสอนแบบบรรยาย ซึ่งเป็นการป้อนเนื้อหาวิชาให้นักเรียนเพียงอย่างเดียว เพื่อจะได้สอนทันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่คำนึงถึงตัวผู้เรียนว่าจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงไร (บุญทัน อยู่ชมบุญ, 2529, หน้า 46-47) ผลจากการสอนนี้เองทำให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอย หมดความพยายามที่จะเรียนต่อไป นอกจากนี้ความสามารถหรือสติปัญญาทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนแต่ละคนยังแตกต่างกัน นักเรียนที่เรียนเก่งหรืออยู่ในระดับปานกลางก็จะสามารถสนองตอบต่อวิธีการสอนของครูได้ ส่วนนักเรียนเรียนช้าค่อย ๆ ไปก็จะไม่สามารถเรียนตามได้ทัน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องมีการประเมินผลโดยการสอบปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องวางรากฐานความรู้ภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยต้องแก้ไขปัญหาวิธีการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น วิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะนำเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการสอนวิชาภาษาไทยให้ได้ผลดีก็คือ การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เพราะบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยเรียนไปพร้อม ๆ กัน สามารถ สนองความ-สามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เรียนเก่งเรียนได้เร็วก็สามารถเรียนบทเรียนให้จบก่อนได้ ส่วนผู้ที่เรียนช้าก็เรียนไปตามความสามารถ และความต้องการได้ โดยที่บรรลุเป้าหมายของการเรียนเหมือนกัน การนำบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยมาใช้ช่วยประกอบการสอนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระในการสอนของครูทำให้ครูมีเวลาว่างที่จะเตรียมบทเรียนค้นคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มนักเรียนมีจำนวนมากเกินกว่าความรับผิดชอบของครูที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2512) จากปัญหาของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และข้อดีของบทเรียนสำเร็จรูป ภาษาไทย ผู้วิจัยต้องสร้างบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43201 สำหรับใช้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย และคาดว่า การวิจัยนี้น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้ทำการศึกษาและสร้างบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการสื่อสาร ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของครูอีกทางหนึ่งด้วย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการรับรู้ และเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ต่างกัน แต่เวลาเรียนจำกัด สื่อที่สามารถสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี คือ บทเรียนสำเร็จรูปสอดคล้องกับความคิดของ Bloom (1976, p. 125) ที่เสนอแนะข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะเป็นการแก้ไขตัวแปรด้านความถนัดของนักเรียนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันให้ลดลงได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียนสำเร็จรูปขึ้นมา ใช้ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท 43201 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มี
การเรียนเพิ่มเติม และสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์การสอน
ปัญหาเชิงทดลอง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือวิธีการสอน และตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการวิจัยคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหลักจิตวิทยาแล้วนักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจเรียนอะไรที่เขาต้องการเอง ผู้เรียนสามารถสร้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้สามารถหาแหล่งวิชาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง จุดประสงค์ของการสอนก็คือให้ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่เป็นตัวของตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือเท่านั้นเป็นวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองจริง (true experimental designs) ชนิด The posttest only control groups design มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนด้วยวิธีการสแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ-เรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีกาสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมมติฐานการวิจัย (research hypothesis) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43201 ให้ผลดีกว่ากับวิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบสมมติฐานที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยให้ผลดีกว่ากับวิธีการสอนแบบปกติ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีกาสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ท 43202 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 43202 สูงกว่าการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรจะมีการศึกษาในเรื่องทฤษฏีพหุปัญหา (multiple intelligence) ซึ่งส่งเสริมถึงความฉลาดที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน เพื่อลดปัญหาการสอบตกและต้องเรียนซ่อมของเด็ก
2. ในการสอนวิชาภาษาไทย ครูควรจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตนคติที่ดีต่อวิชาที่สอนมากกว่าที่จะเน้นเนื้อหาวิชาแต่เพียงอย่างเดียว
3. ศึกษาองค์ประกอบของบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43202 และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรูปแบบของบทเรียนว่าจะเป็นแบบใด จะเหมาะสมกับเนื้อหาและพื้นความรู้ของนักเรียน
4. เลือกและวิเคราะห์เนื้อหา เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะเรียนด้วยตนเองได้เหมาะสมกับเวลา มีเนื้อหาที่จะเป็นจริงและคงที่
5. กำหนดแนวคิดและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย
6. บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท 43201 ต้องจัดทำคู่มือการใช้และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน จะต้องมีคู่มือสำหรับครู คู่มือสำหรับนักเรียน
**เอกสารอ้างอิง**
รังสรรค์ กลิ่นแก้ว. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น 43202 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning New York: McGraw-Hill.
Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Alfreed A Knopt.
ประวัคิการศึกษาและการทำงานของผู้นำเสนอผลงาน

ผู้เสนอผลงาน นายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว (Mr. Rungsun Klinkaeo)
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ การสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ทำงานย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 728/2 ถนนพระรามที่ 4 หลังวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพทที่สะดวกต่อการติดต่อกลับ โทร. 086-891-5381
E-mail address: __rungsun__k@hotmail.com__
ประวัติการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน งานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างวิธีการสอนแบบบทเรียน
สำเร็จรูปภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น ท 43201 กับวิธีการสอนแบบปกติ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งสูงขึ้น คอมพิวเตอร์แก่
ข้าราชการตามมติคณะ รัฐมนตรีรุ่น ที่ 3 การใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติบน
วินโดวส์ SPSS กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาบุคลากร ทางคอมพิวเตอร์เอ็กเซลส์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี Power Point (การเสนอผลงาน) สร้างและวิเคราะห์ จุดประสงค์ การเรียนรู้รายวิชาการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ การจัดทำแผนปรับปรุงโรงเรียน เกียรติคุณ คำชื่นชมยินดี ฯพณฯ นายก-
รัฐมนตรี สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูภาษาไทย
ดีเด่นของ โรงเรียน และรางวัลที่ 2 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 รางวัลชมเชยคุรุสภา จังหวัด
อุบลราชธานี 16 มกราคม 2540 บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
30201 พลศึกษา ดนตรี แต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ การอ่านทำนองเสนาะ Computer Internet
Communication World Wide Web Information Technology Search Engine
แหล่งเรียนรู้ Web Site: http://www.geocities.com/rungsun_kk